Úspory mají svou logiku

20. prosince 2010 - Ivan Fuksa
20 Pro

Mnozí komentátoři a ekonomičtí analytici se dlouhou dobu dožadovali snižování veřejných výdajů. Když teď k tomu konečně došlo, začali prohlašovat, že se škrtá nepromyšleně a nelogicky. Chápu, že vládu nemohou chválit, a tak je potřeba najít nějakou záminku ke kritice. Nebudu hovořit za jiné resorty, ale rád bych přesvědčil kritiky o racionalitě úspor konkrétně ve své rozpočtové kapitole.

Co se týče tohoto roku, důraz kladu na zefektivnění činnosti samotného ministerstva zemědělství, tedy na úsporu v provozních i mzdových výdajích. Totéž požaduji i po podřízených organizacích, například Státní zemědělský a intervenční fond musí ušetřit na správních výdajích a mzdách 34 milionů korun. Podniky s majetkovou účastí ministerstva jsem vyzval, aby přehodnotily některé zbytné výdaje, kupříkladu na marketing. Díky těmto opatřením se nemusely nijak výrazně procentuálně snižovat přímé platby zemědělcům oproti jiným položkám ve státním rozpočtu. Zemědělcům navíc pomohou rostoucí ceny komodit.

Mou prioritou zůstává Program rozvoje venkova, který směřuje prostředky mimo jiné na investice do infrastruktury obcí včetně čističek odpadních vod, retenční schopnosti lesů, modernizace zemědělských podniků či cestovního ruchu na venkově. Jeho výhodou zůstává vysoký podíl prostředků z Evropské unie, na každou korunu z národních zdrojů získáme tři a půl koruny z evropských. Pro rok 2010 se podařilo získat dodatečných 1,9 miliardy Kč, většinou formou bezúročné půjčky od státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Tato „vnitřní“ půjčka nezvyšuje deficit veřejných rozpočtů.

Abych svou úvahu shrnul, mnou plánované a realizované úspory jsou pečlivě rozmyšlené, mají svou logiku a nijak výrazně nepodlamují hospodářský růst. Naopak, bez úspor by došlo dlouhodobě k ohrožení konkurenceschopnosti České republiky a tím i ke snížení naší životní úrovně.